Home Info Contact


ABC versie 4.2

Met het taalprogramma ABC kunnen kinderen spelenderwijs op een leuke en eenvoudige manier oefenen met letters, woorden en zinnen. ABC is bedoeld voor kinderen op de basisschool van groep 3 t/m groep 8.


ABC bestaat uit 36 verschillende onderdelen. Deze onderdelen zijn verdeeld over 6 tabbladen. Op elk blad staan 6 afbeeldingen waarmee een onderdeel kan worden gestart door er op te klikken. Hierdoor is ABC bijzonder eenvoudig te bedienen, ook voor kinderen die nog niet kunnen lezen. Binnen de meeste onderdelen kan op drie verschillende niveau's worden gespeeld. Dit is duidelijk aangegeven met de niveau-knoppen 1, 2 en 3.

Met de mudule ABC-Leerkracht kunnen ouders en leerkrachten de inhoud van ABC naar eigen inzicht aanpassen of uitbreiden. Hieronder worden alle onderdelen toegelicht.


Groep 3/4 - 1 Screenshot ABC-Groep 3/4 - 1
Onderdeel Beschrijving  
Huis In dit onderdeel wordt een afbeelding getoond. De letters van het bijbehorende woord staan in de verkeerde volgorde. Met de muis moeten de letters in de juiste volgorde worden gezet. Als op een letter wordt geklikt wordt de klank van die letter uitgesproken. Als alle letters op de goede plek staan wordt het hele woord uitgesproken.
In dit onderdeel komen (op niveau 1 en 2) klankzuivere woorden voor zoals; kip, bus, bloem, stok en huis. De twee letters van de tweeletterklanken staan op één blokje en worden als één klank uitgesproken.
Screenshot ABC-Huis
Vuilnisbak In dit onderdeel worden een aantal letters (of lettergroepen) getoond. Hiervan is één letter goed, de overige (foute letters) moeten in de vuilnisbak worden gestopt. Screenshot ABC-Vuilnisbak
Trein In dit onderdeel worden telkens vier woorden getoond waarvan een aantal niet goed zijn gespeld. De fout gespelde woorden moeten in de wagons van de trein worden geplaatst. Als de antwoorden goed zijn, rijdt de trein weg. Screenshot ABC-Trein
Galgje Dit is een oeroud spelletje. Als het woord niet op tijd geraden is, hangt het poppetje. Screenshot ABC-Galgje
Paardensprong In een matrix van negen letters moet je springen als een paard zoals in een schaakspel. De juiste sprongen levert het goede woord op. Screenshot ABC-Paardensprong
Spelling Er wordt een zin getoond waarin een woord ontbreekt. Er zijn twee antwoorden waarvan één goed en één fout. Er is dus maar één kans om het goede antwoord te geven. Screenshot ABC-Spelling


Groep 3/4 - 2 Screenshot ABC-Groep 3/4 - 2
Onderdeel Beschrijving  
Lees maar mee In dit onderdeel wordt eerst een kort verhaaltje getoond. Als dit gelezen is, kan met de oefening worden begonnen. Nu wordt het verhaaltje opnieuw getoond waarbij bepaalde woorden zijn weggelaten. De weggelaten woorden staan (door elkaar) in de linker kantlijn. De woorden moeten weer op de juiste plaats worden ingevuld. Screenshot ABC-Lees maar mee
Rijmen In dit onderdeel moeten alle woorden die rijmen dezelfde kleur krijgen. Een kleur wordt gekozen door eerst met de muis op een kleurpotlood te klikken en daarna op de woorden. De woorden krijgen de kleur van het gekozen potlood. Screenshot ABC-Rijmen
Dictee van woorden In dit onderdeel wordt een woord uitgesproken. Het uitgesproken woord moet worden ingetoetst. Door op de koptelefoon te klikken, kan het woord vaker worden beluisterd. Als het echt niet lukt, kan op de spiek-knop worden geklikt. Screenshot ABC-Dictee van woorden
Dictee van zinnen In dit onderdeel wordt een zin uitgesproken. De uitgesproken zin moet worden ingetoetst. Door op de koptelefoon te klikken, kan de zin vaker worden beluisterd. Als het echt niet lukt, kan op de spiek-knop worden geklikt. Screenshot ABC-Dictee van zinnen
De wind waait In dit onderdeel worden telkens vier woorden getoond. Bij elk woord moet een woord gekozen worden dat logisch gezien bij het eerste woord hoort (b.v. waaien en wind). Screenshot ABC-De wind waait
Dagen en maanden Hier kan geoefend worden met de dagen van de week en de maanden van het jaar. De dagen en maanden moeten in de juiste volgorde worden gezet.
De eerste dag van de week is maandag. In de leerkrachtmodule kan zondag ook als eerste dag worden aangewezen.
Screenshot ABC-Dagen en maanden


Groep 5/6 - 1 Screenshot ABC-Groep 5/6 - 1
Onderdeel Beschrijving  
Vaandag en gisteren In dit onderdeel kan met werkwoordsvormen worden geoefend in de tegenwoordige tijd, de verleden tijd en de onvoltooid verleden tijd. Eén werkwoord is telkens al ingevuld. De overige vier moeten nog. Om de oefening meer inhoud te geven, wordt van elke werkwoordsvorm een zin getoond waarin het werkwoord is verwerkt. Screenshot ABC-Vandaag en gisteren
Help! Dit is niet te lezen In de bovenste helft van het scherm wordt een tekst getoond zonder hoofdletters en zonder interpunctie. In het onderste deel staat de tekst ook. Deze tekst moet van het juiste hoodlettergebruik en de juiste interpunctie worden voorzien. Om het niet al te moeilijk te maken is vooraf aangegeven hoeveel hoofdletters, punten, komma's enz. worden verwacht. Als het niet lukt, kan op de spiek-knop worden geklikt. Screenshot ABC-Help! Dit is niet te lezen
Woordenboek In dit onderdeel wordt de betekenis van woorden getest. Omdat losse woorden te abstract zijn, zijn veel woorden in een kort zinnetje geplaatst. De juiste betekenis van de zin moet dan worden gekozen. In bijvoorbeeld de zin "Een zeldzame paddenstoel" gaat het om het woord "zeldzaam". Screenshot ABC-Woordenboek
Sorteren In dit onderdeel moeten telkens vier letters of woorden worden gesorteerd. Screenshot ABC-Sorteren
Meervoud In dit onderdeel kan worden geoefend met meervoudsvormen. Omdat sommige woorden best moeilijk zijn, kan gevraagd worden om een "hint". Lukt het dan nog niet, gebruik dan de spiek-knop. Screenshot ABC-Meervoud
Spelling Er wordt een zin getoond waarin een woord ontbreekt. Er zijn twee antwoorden waarvan één goed en één fout. Er is dus maar één kans om het goede antwoord te geven.
Dit onderdeel is qua opzet identiek aan het gelijknamige onderdeel van groep 3/4. De inhoud is echter aangepast aan het niveau van groep 5/6
Screenshot ABC-Spelling


Groep 5/6 - 2 Screenshot ABC-Groep 5/6 - 2
Onderdeel Beschrijving  
Maak van twee woorden één In dit onderdeel moet telkens van twee woorden één woord worden gemaakt. Klik op een woord, bv "sneeuw". Klik daarna op het woord dat er bij hoort, "pop". Als twee woorden op de juiste manier zijn samengevoegd, verschijnt het nieuwe woord "sneeuwpop" in een leeg vak aan de rechterkant. Screenshot ABC-Maak van twee woorden één
Goed of fout één In dit onderdeel wordt een zin getoond met daarin een onderstreept woord. Er moet een keus worden gemaakt of het woord goed of fout is gespeld. Kies je voor "fout", dan moet je het goede woord zelf invullen. Screenshot ABC-Goed of fout
Begrijp jij dit verhaal? Met dit onderdeel wordt geoefend in het begrijpend lezen. Er wordt een kort verhaaltje getoond waarover een paar vragen worden gesteld. Bij elke vraag moet uit drie of vier antwoorden het juiste antwoord worden gekozen. Screenshot ABC-Begrijp jij dit verhaal?
Zinsontleding In dit onderdeel wordt geoefend in zinsontleding. Eerst moet gekozen worden met welk onderdeel (persoonsvorm, onderwerp, lidwoorden of voorzetsels) geoefend moet worden. Als dat gedaan is, kan het oefenen beginnen. Bij elk onderdeel van de ontleding is een korte uitleg aanwezig. Screenshot ABC-Zinsonleding
Groot en klein Zoals de titel al doet vermoeden; in dit onderdeel moeten tegengestelde woorden bij elkaar worden gezocht. Er worden telkens vier woorden getoond waarvan het tegenovergestelde woord gezocht moet worden. Screenshot ABC-Groot en klein
Beresterk Dit is een vraag- en antwoord spelletje. Verschillende onderwerpen komen aan bod zodat bijvoorbeeld begrippen als "beresterk" en "loodzwaar" worden gevraagd maar ook "Chinees" als antwoord op de vraag hoe een inwoner van China heet. Screenshot ABC-Beresterk


Groep 7/8 - 1 Screenshot ABC-Groep 7/8 - 1
Onderdeel Beschrijving  
Grammatica Met dit onderdeel wordt uitsluitend de persoonsvorm geoefend. Er moet steeds worden bepaald of een woord met een "d", een "t" of met "dt" gespeld moet worden. Screenshot ABC-Grammatica
Tegen- woordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord In dit onderdeel kan met werkwoordsvormen worden geoefend in de tegenwoordige tijd, verleden tijd, onvoltooid verleden tijd en voltooid verleden tijd. Eén werkwoord is telkens al ingevuld. De overige vijf moeten nog. Om de oefening meer inhoud te geven, wordt van elke werkwoordsvorm een zin getoond waarin het werkwoord is verwerkt. Screenshot ABC-Tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooid deelwoord
Zoek de woorden bij elkaar Dit is een Engelstalige oefening. Er worden telkens tien woorden getoond, vijf Engelse en vijf Nederlandse. Nadat op een Engels woord is geklikt, moet op het bijbehorende Nederlandse woord worden geklikt. Screenshot ABC-Zoek de woorden bij elkaar
Galgje Dit is hetzelfde onderdeel als bij groep 3/4, alleen zijn de woorden moeilijker. Omdat het aantal mogelijke woorden zo groot is, kan om een hint worden gevraagd. Screenshot ABC-Galgje
Puzzel Dit onderdeel werkt net zo als het aloude kruiswoordraadsel. Op niveau drie zijn de woorden best pittig. Screenshot ABC-Puzzel
Spelling Er wordt een zin getoond waarin een woord ontbreekt. Er zijn twee antwoorden waarvan één goed en één fout. Er is dus maar één kans om het goede antwoord te geven.
Dit onderdeel is qua opzet identiek aan het gelijknamige onderdeel van groep 3/4 en 5/6. De inhoud is echter aangepast aan het niveau van groep 7/8
Screenshot ABC-Spelling


Groep 7/8 - 2 Screenshot ABC-Groep 7/8 - 2
Onderdeel Beschrijving  
Huis (Engels) Dit is het tweede (en laatste) Engelse onderdeel. Er wordt een afbeelding getoond met de letters van het bijbehorende Engelse woord. De letters moeten in de juiste volgorde worden gezet.
Dit onderdeel bevat niet, zoals bij het gelijknamige onderdeel van groep 3/4, gesproken woorden.
Screenshot ABC-Huis (Engels)
Afkortingen In dit onderdeel moet een gegeven afkorting voluit geschreven worden. Op niveau 3 is het net andersom. Kom je er niet uit, gebruik dan de spiek-knop. Screenshot ABC-Afkortingen
Gedichten In dit onderdeel kunnen gedichten worden bekeken of zelf gemaakt. Er worden een aantal dichtvormen genoemd en uitgelegd hoe ze in elkaar steken. De gedichten kunnen worden opgeslagen en worden afgedrukt.
In de leerkrachtmodule kan het "opslaan" en "afdrukken" van gedichten uitgezet worden.
Screenshot ABC-Gedichten
Zinsontleding In dit onderdeel wordt geoefend in zinsontleding. Eerst moet gekozen worden met welk onderdeel (er is keus uit 18 onderdelen) geoefend moet worden. Als dat gedaan is, kan het oefenen beginnen. Bij elk onderdeel van de ontleding is een korte uitleg aanwezig.
Dit onderdeel is qua opzet identiek aan het gelijknamige onderdeel van groep 5/6. Het aantal te kiezen onderdelen is echter groter en de inhoud is aangepast aan het niveau van groep 7/8
Screenshot ABC-Zinsontleding
Spreekwoorden In dit onderdeel wordt een kort verhaaltje getoond waarop een bepaald spreekwoord of gezegde van toepassing is. Uit drie gegeven spreekwoorden en gezegden moet de juiste worden gekozen. Screenshot ABC-Spreekwoorden
Maak woorden In dit onderdeel wordt een woord gegeven. Met de letters van dit woord moeten zoveel mogelijk andere woorden worden gemaakt binnen een bepaalde tijd. Goede woorden komen in de goed-kolom, foute woorden in de fout-kolom. Als de tijd verstreken is, worden de niet geraden woorden getoond.
Een woord wordt goed gerekend als deze voorkomt in een lijst met woorden. Met de leerkrachtmodule kan deze lijst worden aangepast.
Screenshot ABC-Maak woorden